IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> Tutorial -cz. 1 Od zera do Moddera, Prosty tutek dla pocz?tkuj?cych, jak stworzy? jaskini?.
Zdunek
post Nov 8 2009, 12:33 PM
Post #1


Ken'Udz mistrz stali i runy.
*****

Group: Root Admin
Posts: 333
Joined: 23-December 08
From: Wejherowo
Member No.: 1Prosty tutorial jak stworzy? jaskini? w 3d maxie. Je?li chcecie pozna? podstawy 3d maxa i tworzenia ?wiatów to zapraszam do przeczytania tego artyku?u wink.gif

PS: Jest to cz??? pierwsza, mam nadziej? ?e uda si? stworzy? reszt? biggrin.gif
PS2: Jak zobaczycie na filmiku, na ko?cu, ma?y ?wiat, przy tworzeniu tutków planujemy zrobi? ma?ego grywalnego moda, z tej racji na pewno przydadz? si? ludzie co maj? umiej?tno?ci i ch?? przekazania wiedzy innym, poszukujemy ogólnie ludzi od spacera, skryptów i 2d


--------------------


Tylko idiota problem rozwi?zuje komend? format c:
Nie jestem pesymist?, jestem optymist? z do?wiadczeniem !
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Google Bot
post Nov 8 2009, 12:33 PM
Post #


Google Ads


Je?eli nie chcesz widzie? reklam, Zarejestruj si?.
Go to the top of the page
 
Quote Post
Zdunek
post Nov 8 2009, 12:44 PM
Post #2


Ken'Udz mistrz stali i runy.
*****

Group: Root Admin
Posts: 333
Joined: 23-December 08
From: Wejherowo
Member No.: 1Wersja PDF:
http://poziomkaz.pl/otherfiles/od_zera_do_moddera_cz_1.pdf

Tutek poka?e jak w praktyce szybko zrobi? ?adny ?wiat, w tym przypadku opisz? jak zrobi? system jaski?, czyli co? co jest rzecz? problematyczn? dla wi?kszo?ci osób.

Program na którym pracuj? to 3d Max v. 8.
Podstawowe narz?dzia z którymi b?dziemy pracowali:
Zestaw narz?dzi Edit Poly, tu skorzystamy z:
- Extrude
-Veld target
- MsSmoth
- cut
- connect
Narz?dzia podstawowe(Przesuwanie, skalowanie, obracanie)
Pierwsze co to tworzymy jaki? obiekt na którym b?dziemy pracowa?, ja tworz? zwyk?ego Boxa z panelu po prawej. Potem proponuj? klikn?? F4 by pojawi?y si? kraw?dzie.
By przej?? do w?a?nie zestawu narz?dzi(trybu pracy) Edit poly trzeba klikn?? prawym na obiekcie, wybra? convert to -> Edit poly i jeste?my w trybie pracy Edit poly.

W Edit poly jest kilka trybów pracy:
Vertexami(wierzcho?kami) - te trzy kropki.
Edgami(kraw?dziami) - ten trójk?t
Orderami(obramowaniem) - to ucho, ale tego nie b?dziemy u?ywa?
Poligonami(p?aszczyznami) - ten pe?ny kwadrat
Elementem - ten sze?cian, te? nie b?dziemy u?ywa?.

Je?li mamy stworzony ten box i jest ju? przekonwertowany do Edit poly to musimy si? zastanowi? jak du?y ma by? ten kawa?ek który z niego stworzymy i jak bardzo szczegó?owy. Ja chc? z niego stworzy? ma?? grot?, wi?c w??czam sobie edycj? edgami. Zaznaczam jedno Edge()

przyciskam Ring(1) by zaznaczy?y mi si? edgi dooko?a i bior? ten guzik przy connect, powinno otworzy? si? okienko w którym ustalamy ile ma by? nowych kraw?dzi i jak maj? by? rozmieszczone, w moim przypadku chc? by by?y 3 nowe kraw?dzie dooko?a, wi?c wpisuj? w segments 3 i klikam ok. Jak wida? pojawi?y si? trzy kraw?dzie. Chc? by na innych p?aszczyznach tak?e pojawi?y si? kraw?dzie, robi? analogicznie do powy?szego(nie daj? screenów i pozostawiam Wam mo?liwo?? próbowania).
Mi wysz?o co? takiego:

Teraz by wymodelowa? kszta?t groty u?yjemy edycji vertexami.
Zaznaczamy pojedyncze vertexy i przeci?gamy je w odpowiednich kierunkach(w??czamy przesuwanie)

Je?li kto? nie ma opanowane przesuwania vertexów oraz obracania przestrzennego to mo?e by? problem, nie opisz? jak naj?atwiej bo to kwestia tylko i wy??cznie wprawy(do pracy rodacy wink.gif )
Po krótkim czasie wysz?o mi co? takiego:

Kwesti? problematyczn? w tym co wysz?o mo?e by? brak vertexów po wyci?gni?ciu ty?u, by ty? jaskini nie mia? prostej ?ciany. Tu na ratunek przychodzi cut(Edit poly, tryb edycji vertexów). Naje?d?amy na jeden verte, gdy zmieni si? na taki ma?y krzy?yk to klikamy, i doje?d?amy do drugiego, jak si? zmieni na ten ma?y krzy?yk to klikamy. Screen przedstawia moment po klikni?ciu pierwszego i przed klikni?ciem drugiego

Trzeba t? operacj? powtórzy? dla jeszcze 3 takich miejsc.
Odwracamy obraz w?a?ciwie o 180 stopni, by widzie? t? ?ciank? która zosta?a p?aska i która ma by? wyj?ciem z tej groty. Bierzemy zaznaczanie poligonami i zaznaczamy te poligony na p?askim(warto tu zaznaczy? opcj? ignore backfacing) najlepiej jest zaznacza? pojedynczo z przytrzymanym guzikiem Lewy-CTRL. Po zaznaczeniu uruchamiamy opcj? extrude(powiedzmy ?e automatyczn?, nie klikamy w ten guzik obok napisu extrude). Gdy opcja extrude jest aktywna to naciskamy na zaznaczone wcze?niej poligony, przytrzymujemy i przesuwamy myszk?, by powi?kszy?o si? tak jak chcemy.

Przesuwamy vertexy tak by korytarz nie wygl?da? identycznie w ró?nych cz??ciach, extrudujemy, i znowu przesuwamy, do czasu gry osi?gniemy odpowiedniej d?ugo?ci korytarz.
Mo?emy tak?e obraca? zaznaczone Poligony, t? strza?eczk? w kó?ko przy opcji przesuwania w górnym panelu, dzi?ki czemu nasz tunel mo?e i?? w gór?, w dól, w bok i w ogóle jak chcecie.
Przy bardziej rozbudowanych rzeczach przydatna jest opcja Veld Target(dost?pna przy edycji vertexami) dzia?a na zasadzie ?e klikamy w jeden verte potem w drugi i vertexy si? ??cz?(mo?na w ten sposób ??czy? kilka obiektów, np. grot? ze ?wiatem zewn?trznym.
Je?li chcemy zrobi? wi?cej szczegó?ów w danym miejscu(by np. zrobi? pop?kan? ?cian?) to zaznaczamy poligony w tym miejscu i naciskamy MSSmoth.

Po sko?czeniu modelowania jaskini bierzemy edycj? poligonami, u?ywamy skrótu L-CTRL + A by zaznaczy? wszystkie poligony i szukamy opcji Flip w panelu po prawej. A to po to by ?ciany by?y od ?rodka a nie od zewn?trz. ?ciany b?d?ce na zewn?trz po prostu u?atwiaj? prac?, w szczególno?ci pocz?tkuj?cym.

Ten tutek to ogólny opis wa?niejszych opcji przy tworzeniu ?wiata tak by pozna? te narz?dzia, nie jest to tutek jak stworzy? super ?wiat, lecz jakie s? potrzebne do tego narz?dzia i jak si? je u?ywa. Jest on raczej dla pocz?tkuj?cych z wi?kszym zapa?em. Oczywi?cie je?li Wam nie wychodzi to si? nie martwcie, nie od razu Rzym zbudowano.


Mi ogólnie wysz?o co? takiego, podkre?lam ?e by?a to robota w?a?ciwie na 2 minuty.


Dawajcie screeny z w?asnych prac w komentarzach, jako hosting proponuj? wklejasz.pl wink.gif


Zuploadowany filmik pokazuj?cy ca?y proces oraz rzecz któr? mo?na uzyska? u?ywaj?c tych kilku prostych opcji--------------------


Tylko idiota problem rozwi?zuje komend? format c:
Nie jestem pesymist?, jestem optymist? z do?wiadczeniem !
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Dinitri
post Nov 9 2009, 12:05 PM
Post #3


Nowicjusz
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 24-June 09
Member No.: 1,472Mam pytanie jak si? ma skala programu do gothica?
Jak sze?cian ma 1x1x1 to w grze jaki b?dzie?

Tak ogólnie to fajny tutek biggrin.gif
Czekam na nast?pn? cz???.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Gothicman123
post Nov 29 2009, 07:01 PM
Post #4


Nowicjusz
*

Group: Members
Posts: 7
Joined: 17-October 09
Member No.: 2,296Mo?e kto? da? linka do ?ci?gni?cia tego programu bo na goglach niemoge znale??
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 

Lo-Fi Version Time is now: 30th March 2023 - 13:36