IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> Krótkie podsunowanie dzia?alnosci grupy PoziomkaZ, Czyli co PoziomkaZ zrobi?o przez te kilka lat.
Zdunek
post Sep 3 2009, 07:54 PM
Post #1


Ken'Udz mistrz stali i runy.
*****

Group: Root Admin
Posts: 333
Joined: 23-December 08
From: Wejherowo
Member No.: 1Krótkie podsumowanie dzia?alno?ci grupy PoziomkaZ. My?l? ?e artyku? zainteresuje nie tylko osoby które o PoziomkaZ us?ysza?y dopiero niedawno, lecz tak?e tych którzy s? z nami ju? na prawd? d?ugi czas.


--------------------


Tylko idiota problem rozwi?zuje komend? format c:
Nie jestem pesymist?, jestem optymist? z do?wiadczeniem !
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Google Bot
post Sep 3 2009, 07:54 PM
Post #


Google Ads


Je?eli nie chcesz widzie? reklam, Zarejestruj si?.
Go to the top of the page
 
Quote Post
Zdunek
post Sep 3 2009, 07:54 PM
Post #2


Ken'Udz mistrz stali i runy.
*****

Group: Root Admin
Posts: 333
Joined: 23-December 08
From: Wejherowo
Member No.: 1Podsumowanie dotychczasowej dzia?alno?ci grupy Poziomka

Grupa Poziomka zosta?a za?o?ona, przez Siekacza i Traffixa 1 lutego 2006 roku. Pocz?tkow? siedzib? by?o forum http://www.gamesmodboard.fora.pl/ , które w tym momencie jest swoistym skansenem i w?a?ciwie miejscem gdzie narodzi? si? polski modding Gothica.

Po krótkim czasie do zespo?u do??czy? Orlan(Skrypter) oraz ja Zdunek(g?ównie grafik 3d). Twór nad którym pocz?tkowo pracowali?my, nie mia? nazwy i mia? to by? ma?y projekcik, który dodaje jaki? nowy obóz(by? nim obóz przed star? kopalni?) oraz kilka(na?cie) prostych zadanek. Jaki mod z tego wszystkiego wyszed?, to na pewno wiecie. Wró?my do tego co by?o kiedy?. Przed moim doj?ciem do teamu, Siekacz mia? w?a?ciwie zrobiony obóz przed star? kopalni?, by? on zrobiony za pomoc? Spacera, wi?c by?y z nim takie problemy jak kiepskie wykrywanie przedmiotów czy padanie przez daszki. Podkre?lam ?e obóz by? o wiele mniejszy i w ogóle inny ni? ten który jest teraz w modzie. Do??czenie grafika do teamu, po rozwi?zaniu kilku problemów takich jak np. `zamarzanie“ wody(Jako pierwsi doszli?my do tego jak `rozmrozi?“ wod?, ale o takich rzeczach si? nie pami?ta) pozwoli?o na dodanie nowych modeli 3d za pomoc? programu do grafiki 3d. Oczywi?cie dawa?o to du?e mo?liwo?ci. Krótko po moim wst?pieniu do Poziomek odszed? Orlan oraz, za op****e si?, zosta? wywalony Traffix. Mniej wi?cej w tym okresie powsta?a tak?e pierwsza strona Poziomek, niestety(a mo?ne na szcz??cie) nigdzie nie mog? znale?? jej plików, by pokaza? jak strasznie wygl?da?a.
W mi?dzyczasie Shergar, w jawnym temacie z pomys?ami rozpisa? si? o Illuminati, drodze siedmiu kroków i innych. Przez co wpad?em na pomys? z Katapult? i dziur? w ziemi i drog? 7 kroków. Jak zawsze, na pocz?tku mia?o to wygl?da? inaczej. Dziura w której s? te dwa robale, mia?a by? tak? ?e si? spadnie i si? ginie, ale mia? by? tam niewidoczny most, wcze?niej jeszcze jaka? notka mówi?ca o tym ?e "wystarczy uwierzy?" lub co? w tym stylu, by?o to tak dawno temu ?e ju? nie pami?tam. Po zrobieniu obozu przy kopalni, tej dziury i kilku innych pierdo?ach, do teamu do??czyli Shergar oraz Ojciec Redaktor. W tym momencie praca nad modem nabra?a tempa, Pomys?y zacz??y si? mno?y?, a mod zacz?? si? rozrasta?. Z ma?ego moda zacz?? przemienia? si? w du?? modyfikacj?, która z czasem zacz??a by? nazywana "nieoficjalnym dodatkiem do Gothic I" czy s?usznie, to Wam pozostawiam do oceny. Shergar zajmowa? si? Pradawnymi, O.R. zajmowa? si? Fanatykami. Ja g?ównie tworzy?em wszystkie modele 3d. Dzi?ki moim ch?ciom do pracy, zosta? stworzony podziemny ?wiat czy wyspa. Wyspa pocz?tkowa mia?a by? wysp? lataj?c? nad górnicz? koloni?, niestety, silnik gry Gothic na to nie pozwoli?. Shergar, który umeblowywa? te ?wiaty w spacerze, pewnie do teraz mnie przeklina, bo podziemny ?wiat, w planie by? o wiele mniejszy, a wyspa by?a moim chorym pomys?em. Z czasem do teamu do??czy? Lord Micha? VIII, który zaj?? si? arenami. LMVIII moderzy zawdzi?czaj? polskie skrypty do Gothica. Chocia? Ojciec Redaktor zazwyczaj si? opierdziela?, to jednak zostawi? co? po sobie, co? co do teraz u?ywaj? modderzy Gothica, mianowicie Gothic NPC Maker który mo?na ?ci?gn?? z naszej strony. Z czasem do??czy? tak?e SoM3 odpowiedzialny za grafik? 2d, Smok który pomaga? przy 2d oraz Fenix któremu Mroczne Tajemnice zawdzi?czaj? wszelkiego typu bajery i dzi?ki któremu mod trzyma si? kupy, wi?kszo?? poprawek by?a wprowadzana w?a?nie przez Niego.

Nowy layout zosta? przygotowany przez Arthasa40 i strona z now? grafik? ruszy?a 4 lipca 2006 roku.
20 Pa?dziernika tamtego roku rozpocz??y si? beta testy, a w?a?ciwie testy alfa, które pozwoli?y na wy?apanie b??dów uniemo?liwiaj?cych przej?cie gry. Testy oraz poprawki trwa?y a? prawie pi?? miesi?cy, do momentu premiery Gothic Mroczne Tajemnice, która odby?a si? 23 marca 2007 roku o godzinie 19:00. Newsy o tym wydarzeniu pojawia?y si? nie tylko na portalach o grach lecz tak?e portalach typowo komputerowych, nie specjalnie zwi?zanych z grami. Wtedy przekonali?my si? jak bardzo popularny mo?e by? mod do gierki z 1999 roku. Forum theModders, na którym mieli?my wtedy siedzib?, zaliczy?o 4 krotny wzrost odwiedzalno?ci i zaliczy? chwilowe lagi. Nasza strona, wytrzyma?a napór u?ytkowników, bo by?a prosta i nie z?era?a zasobów serwera, jedyne co ucierpia?o to licznik odwiedzin, który si? po prostu zresetowa?. Mroczne Tajemnice by?y robione oko?o rok, potrzebowali?my tylko rok na stworzenie tak du?ej modyfikacji. Chyba ?adnemu teamowi Moderskiemu nie uda?o si? w tak krótkim czasie stworzy? tak du?ej modyfikacji.

Przez jaki? miesi?c byli?my w stanie liczy? ilo?? ?ci?gni?? modyfikacji i po miesi?cu który min?? od premiery, doliczyli?my si? oko?o 50 tysi?cy ?ci?gni??. Do teraz, szacuj?c, mod(licz?c z wersj? 1.01) zosta? ?ci?gni?ty ponad 400 tysi?cy razy, co dla darmowej modyfikacji do tak starej gry, jest niesamowitym osi?gni?ciem.
Ale wró?my do chronologicznych wydarze?. Po nieca?ym miesi?cu od premiery, 16 kwietnia 2007 roku wydany zosta? patch 1.01 poprawiaj?cy wszystkie wi?ksze b??dy oraz tak?e sporo ma?ych. W patchu dodali?my tak?e kilka rzeczy, ale(zawsze musi by? jakie? ale) wkrad? si? b??d, respawn potworów dzia?a? tak dobrze ?e potwory `rozmna?a?y“ si? szybciej ni? króliki, co po krótkim czasie powodowa?o wywalanie gry. W przeci?gu kilku nast?pnych dni wydali?my patch 1.02 oraz patch 1.03.

Po pewnym okresie czasu który min?? od premiery moda, zacz?li zg?asza? si? ludzie którzy chcieliby zaj?? si? dubbingiem. Wzi?li?my patronat nad tymi dzia?aniami(dzia?aniami które pocz?tkowo koordynowa? Zonk) i og?osili?my to na stronie PoziomaZ. My?leli?my ?e dubbing, w porównaniu do wydania moda, to b?ahostka, jednak si? srogo przeliczyli?my. Planowane dwa miesi?ce na stworzenie dubbingu, zmieni?y si? w nieplanowane dwa lata. Przy pracy nad samym modem polegali?my na sobie i w?asnej ch?ci do pracy. Przy dubbingu niestety tak fajnie nie by?o i du?o osób które si? deklarowa?y ?e b?d? nagrywa?y czy testowa?y, po prostu przesta?y si? odzywa?. Tak?e duuu?o dialogów by?o do poprawy. Lecz czego mo?na wymaga? od ludzi którzy mieli robi? to za darmo?

Po pewnym czasie z koordynacji dubbingu zrezygnowa? Zonk i Jego obowi?zki przej?? Dreamerion. Niespe?na rok temu sytuacja si? powtórzy?a. Koordynator zrezygnowa?, a jego miejsce zast?pi?a inna osoba, w tym przypadku Bruce pocz?tkowo jeden z testerów dubbingu. Bruce do teraz zajmuje si? koordynacj? dubbingu i testów moda.

Teraz taki ma?y przeskok w czasie, 19 grudnia(w moje urodziny ;] ) 2008 roku, og?osili?my ma?? niespodziank? na drugi dzie? ?wi?t. Ka?dy kto odwiedzi? stron? po 26 grudnia, zobaczy? tak? oto stron? http://creafuture.h2.pl/poziomkaz_splash/ odliczaj?c? do 1 stycznia 2009 roku.
Wszyscy którzy weszli na adres www.poziomkaz.pl zobaczyli now? stron? grupy PoziomkaZ, a w?a?ciwie portal oraz forum. Grafika do portalu, tak jak poprzednio, zosta?a wykonana przez Arthasa40.

Na pocz?tku stycznia wysz?a tak?e Czeska wersja moda której nazwa brzmi Temnį Tajemstvķ, lecz to by? dopiero pocz?tek podbijania ?wiata przez Mroczne Tajemnice.
14 Kwietnia 2009 roku o Mrocznych Tajemnicach napisano w CD Action
http://pl.poziomkaz.pl/news/273 co by?o dla nas bardzo mi?ym zaskoczeniem.

25 Kwietnia za?, odby?a si? premiera angielskiej wersji Mrocznych Tajemnic a dok?adniej Dark Mysteries http://pl.poziomkaz.pl/news/309.
Krótko po premierze wersji angielskiej, niemieccy fani postanowili przet?umaczy? Mroczne Tajemnice tak?e na j?zyk niemiecki.

Jak sami si? domy?lacie, ju? nied?ugo wyjd? Mroczne Tajemnice z dubbingiem oraz poprawkami wszystkich znalezionych b??dów. Filmik który pokazuje próbk? dubbingu to dopiero pocz?tek i zapewniam was ?e jeszcze wiele przed Wami.


PS: W artykule na pewno pomin??em sporo osób które pomaga?y przy modzie, w czasie prac nad MT, przez grup? Poziomka przewin??o si? naprawd? sporo osób i mog?em zapomnie? co poniektórych. Jak co? to prosz? s?a? PM z przypomnieniem.


--------------------


Tylko idiota problem rozwi?zuje komend? format c:
Nie jestem pesymist?, jestem optymist? z do?wiadczeniem !
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Apnosis
post Sep 9 2009, 07:46 PM
Post #3


Nowicjusz
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 26-August 09
Member No.: 1,982
Nr GG: 11181930jeste?cie Wielcy przez du?e W
Poziomki rules ^^P.S. Ju? nie mog? si? doczeka? wersji 1.04 MT, pozdro ;]
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mrocznygomez
post Jul 21 2010, 03:30 PM
Post #4


Nowicjusz
*

Group: Members
Posts: 25
Joined: 20-July 10
From: Khorinis
Member No.: 3,838
Nr GG: 24867326Pozimki The best


--------------------

A wi?c najwyzszy czas zosta? szefem. Idziemy do Kazzmira pokazuj?c mu pe?nomocnictwo. A nast?pnie mamy do wyboru.

-Zosta? szefem

-Zostawi? Kazzmira na stanowisku szefa.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Geralt
post Jul 21 2010, 03:49 PM
Post #5


Mag
*****

Group: Members
Posts: 304
Joined: 17-January 10
Member No.: 3,023Dzi?ki za zrobienie najlepszego modu Do G1 wink.gif wink.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mythros
post Apr 22 2012, 07:30 AM
Post #6


Nowicjusz
*

Group: Members
Posts: 3
Joined: 22-April 12
Member No.: 5,287?adnie opisane rolleyes.gif A je?li chodzi o Mroczne Tajemnice... có?, najlepszy mod go G1 jaki powsta? wink.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 

Lo-Fi Version Time is now: 22nd April 2024 - 16:56