IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

 
Reply to this topicStart new topic
> Kr??tkie podsunowanie dzia??alnosci grupy PoziomkaZ, Czyli co PoziomkaZ zrobi??o przez te kilka lat.
Zdunek
post Sep 3 2009, 07:54 PM
Post #1


Ken'Udz mistrz stali i runy.
*****

Group: Root Admin
Posts: 335
Joined: 23-December 08
From: Wejherowo
Member No.: 1Kr??tkie podsumowanie dzia??alno??ci grupy PoziomkaZ. My??l─? ??e artyku?? zainteresuje nie tylko osoby kt??re o PoziomkaZ us??ysza??y dopiero niedawno, lecz tak??e tych kt??rzy s─? z nami ju?? na prawd─? d??ugi czas.


--------------------


Tylko idiota problem rozwi─?zuje komend─? format c:
Nie jestem pesymist─?, jestem optymist─? z do??wiadczeniem !
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Google Bot
post Sep 3 2009, 07:54 PM
Post #


Google Ads


Je??eli nie chcesz widzie─? reklam, Zarejestruj si─?.
Go to the top of the page
 
Quote Post
Zdunek
post Sep 3 2009, 07:54 PM
Post #2


Ken'Udz mistrz stali i runy.
*****

Group: Root Admin
Posts: 335
Joined: 23-December 08
From: Wejherowo
Member No.: 1Podsumowanie dotychczasowej dzia??alno??ci grupy Poziomka

Grupa Poziomka zosta??a za??o??ona, przez Siekacza i Traffixa 1 lutego 2006 roku. Pocz─?tkow─? siedzib─? by??o forum http://www.gamesmodboard.fora.pl/ , kt??re w tym momencie jest swoistym skansenem i w??a??ciwie miejscem gdzie narodzi?? si─? polski modding Gothica.

Po kr??tkim czasie do zespo??u do??─?czy?? Orlan(Skrypter) oraz ja Zdunek(g????wnie grafik 3d). Tw??r nad kt??rym pocz─?tkowo pracowali??my, nie mia?? nazwy i mia?? to by─? ma??y projekcik, kt??ry dodaje jaki?? nowy ob??z(by?? nim ob??z przed star─? kopalni─?) oraz kilka(na??cie) prostych zadanek. Jaki mod z tego wszystkiego wyszed??, to na pewno wiecie. Wr??─?my do tego co by??o kiedy??. Przed moim doj??ciem do teamu, Siekacz mia?? w??a??ciwie zrobiony ob??z przed star─? kopalni─?, by?? on zrobiony za pomoc─? Spacera, wi─?c by??y z nim takie problemy jak kiepskie wykrywanie przedmiot??w czy padanie przez daszki. Podkre??lam ??e ob??z by?? o wiele mniejszy i w og??le inny ni?? ten kt??ry jest teraz w modzie. Do??─?czenie grafika do teamu, po rozwi─?zaniu kilku problem??w takich jak np. Ô??zamarzanieÔ?? wody(Jako pierwsi doszli??my do tego jak Ô??rozmrozi─?Ô?? wod─?, ale o takich rzeczach si─? nie pami─?ta) pozwoli??o na dodanie nowych modeli 3d za pomoc─? programu do grafiki 3d. Oczywi??cie dawa??o to du??e mo??liwo??ci. Kr??tko po moim wst─?pieniu do Poziomek odszed?? Orlan oraz, za op****e si─?, zosta?? wywalony Traffix. Mniej wi─?cej w tym okresie powsta??a tak??e pierwsza strona Poziomek, niestety(a mo??ne na szcz─???cie) nigdzie nie mog─? znale??─? jej plik??w, by pokaza─? jak strasznie wygl─?da??a.
W mi─?dzyczasie Shergar, w jawnym temacie z pomys??ami rozpisa?? si─? o Illuminati, drodze siedmiu krok??w i innych. Przez co wpad??em na pomys?? z Katapult─? i dziur─? w ziemi i drog─? 7 krok??w. Jak zawsze, na pocz─?tku mia??o to wygl─?da─? inaczej. Dziura w kt??rej s─? te dwa robale, mia??a by─? tak─? ??e si─? spadnie i si─? ginie, ale mia?? by─? tam niewidoczny most, wcze??niej jeszcze jaka?? notka m??wi─?ca o tym ??e Ô??wystarczy uwierzy─?Ô?Ł lub co?? w tym stylu, by??o to tak dawno temu ??e ju?? nie pami─?tam. Po zrobieniu obozu przy kopalni, tej dziury i kilku innych pierdo??ach, do teamu do??─?czyli Shergar oraz Ojciec Redaktor. W tym momencie praca nad modem nabra??a tempa, Pomys??y zacz─???y si─? mno??y─?, a mod zacz─??? si─? rozrasta─?. Z ma??ego moda zacz─??? przemienia─? si─? w du??─? modyfikacj─?, kt??ra z czasem zacz─???a by─? nazywana Ô??nieoficjalnym dodatkiem do Gothic IÔ?Ł czy s??usznie, to Wam pozostawiam do oceny. Shergar zajmowa?? si─? Pradawnymi, O.R. zajmowa?? si─? Fanatykami. Ja g????wnie tworzy??em wszystkie modele 3d. Dzi─?ki moim ch─?ciom do pracy, zosta?? stworzony podziemny ??wiat czy wyspa. Wyspa pocz─?tkowa mia??a by─? wysp─? lataj─?c─? nad g??rnicz─? koloni─?, niestety, silnik gry Gothic na to nie pozwoli??. Shergar, kt??ry umeblowywa?? te ??wiaty w spacerze, pewnie do teraz mnie przeklina, bo podziemny ??wiat, w planie by?? o wiele mniejszy, a wyspa by??a moim chorym pomys??em. Z czasem do teamu do??─?czy?? Lord Micha?? VIII, kt??ry zaj─??? si─? arenami. LMVIII moderzy zawdzi─?czaj─? polskie skrypty do Gothica. Chocia?? Ojciec Redaktor zazwyczaj si─? opierdziela??, to jednak zostawi?? co?? po sobie, co?? co do teraz u??ywaj─? modderzy Gothica, mianowicie Gothic NPC Maker kt??ry mo??na ??ci─?gn─?─? z naszej strony. Z czasem do??─?czy?? tak??e SoM3 odpowiedzialny za grafik─? 2d, Smok kt??ry pomaga?? przy 2d oraz Fenix kt??remu Mroczne Tajemnice zawdzi─?czaj─? wszelkiego typu bajery i dzi─?ki kt??remu mod trzyma si─? kupy, wi─?kszo??─? poprawek by??a wprowadzana w??a??nie przez Niego.

Nowy layout zosta?? przygotowany przez Arthasa40 i strona z now─? grafik─? ruszy??a 4 lipca 2006 roku.
20 Pa??dziernika tamtego roku rozpocz─???y si─? beta testy, a w??a??ciwie testy alfa, kt??re pozwoli??y na wy??apanie b??─?d??w uniemo??liwiaj─?cych przej??cie gry. Testy oraz poprawki trwa??y a?? prawie pi─?─? miesi─?cy, do momentu premiery Gothic Mroczne Tajemnice, kt??ra odby??a si─? 23 marca 2007 roku o godzinie 19:00. Newsy o tym wydarzeniu pojawia??y si─? nie tylko na portalach o grach lecz tak??e portalach typowo komputerowych, nie specjalnie zwi─?zanych z grami. Wtedy przekonali??my si─? jak bardzo popularny mo??e by─? mod do gierki z 1999 roku. Forum theModders, na kt??rym mieli??my wtedy siedzib─?, zaliczy??o 4 krotny wzrost odwiedzalno??ci i zaliczy?? chwilowe lagi. Nasza strona, wytrzyma??a nap??r u??ytkownik??w, bo by??a prosta i nie z??era??a zasob??w serwera, jedyne co ucierpia??o to licznik odwiedzin, kt??ry si─? po prostu zresetowa??. Mroczne Tajemnice by??y robione oko??o rok, potrzebowali??my tylko rok na stworzenie tak du??ej modyfikacji. Chyba ??adnemu teamowi Moderskiemu nie uda??o si─? w tak kr??tkim czasie stworzy─? tak du??ej modyfikacji.

Przez jaki?? miesi─?c byli??my w stanie liczy─? ilo??─? ??ci─?gni─?─? modyfikacji i po miesi─?cu kt??ry min─??? od premiery, doliczyli??my si─? oko??o 50 tysi─?cy ??ci─?gni─?─?. Do teraz, szacuj─?c, mod(licz─?c z wersj─? 1.01) zosta?? ??ci─?gni─?ty ponad 400 tysi─?cy razy, co dla darmowej modyfikacji do tak starej gry, jest niesamowitym osi─?gni─?ciem.
Ale wr??─?my do chronologicznych wydarze??. Po nieca??ym miesi─?cu od premiery, 16 kwietnia 2007 roku wydany zosta?? patch 1.01 poprawiaj─?cy wszystkie wi─?ksze b??─?dy oraz tak??e sporo ma??ych. W patchu dodali??my tak??e kilka rzeczy, ale(zawsze musi by─? jakie?? ale) wkrad?? si─? b??─?d, respawn potwor??w dzia??a?? tak dobrze ??e potwory Ô??rozmna??a??yÔ?? si─? szybciej ni?? kr??liki, co po kr??tkim czasie powodowa??o wywalanie gry. W przeci─?gu kilku nast─?pnych dni wydali??my patch 1.02 oraz patch 1.03.

Po pewnym okresie czasu kt??ry min─??? od premiery moda, zacz─?li zg??asza─? si─? ludzie kt??rzy chcieliby zaj─?─? si─? dubbingiem. Wzi─?li??my patronat nad tymi dzia??aniami(dzia??aniami kt??re pocz─?tkowo koordynowa?? Zonk) i og??osili??my to na stronie PoziomaZ. My??leli??my ??e dubbing, w por??wnaniu do wydania moda, to b??ahostka, jednak si─? srogo przeliczyli??my. Planowane dwa miesi─?ce na stworzenie dubbingu, zmieni??y si─? w nieplanowane dwa lata. Przy pracy nad samym modem polegali??my na sobie i w??asnej ch─?ci do pracy. Przy dubbingu niestety tak fajnie nie by??o i du??o os??b kt??re si─? deklarowa??y ??e b─?d─? nagrywa??y czy testowa??y, po prostu przesta??y si─? odzywa─?. Tak??e duuu??o dialog??w by??o do poprawy. Lecz czego mo??na wymaga─? od ludzi kt??rzy mieli robi─? to za darmo?

Po pewnym czasie z koordynacji dubbingu zrezygnowa?? Zonk i Jego obowi─?zki przej─??? Dreamerion. Niespe??na rok temu sytuacja si─? powt??rzy??a. Koordynator zrezygnowa??, a jego miejsce zast─?pi??a inna osoba, w tym przypadku Bruce pocz─?tkowo jeden z tester??w dubbingu. Bruce do teraz zajmuje si─? koordynacj─? dubbingu i test??w moda.

Teraz taki ma??y przeskok w czasie, 19 grudnia(w moje urodziny ;] ) 2008 roku, og??osili??my ma??─? niespodziank─? na drugi dzie?? ??wi─?t. Ka??dy kto odwiedzi?? stron─? po 26 grudnia, zobaczy?? tak─? oto stron─? http://creafuture.h2.pl/poziomkaz_splash/ odliczaj─?c─? do 1 stycznia 2009 roku.
Wszyscy kt??rzy weszli na adres www.poziomkaz.pl zobaczyli now─? stron─? grupy PoziomkaZ, a w??a??ciwie portal oraz forum. Grafika do portalu, tak jak poprzednio, zosta??a wykonana przez Arthasa40.

Na pocz─?tku stycznia wysz??a tak??e Czeska wersja moda kt??rej nazwa brzmi Temn?? Tajemstv?ş, lecz to by?? dopiero pocz─?tek podbijania ??wiata przez Mroczne Tajemnice.
14 Kwietnia 2009 roku o Mrocznych Tajemnicach napisano w CD Action
http://pl.poziomkaz.pl/news/273 co by??o dla nas bardzo mi??ym zaskoczeniem.

25 Kwietnia za??, odby??a si─? premiera angielskiej wersji Mrocznych Tajemnic a dok??adniej Dark Mysteries http://pl.poziomkaz.pl/news/309.
Kr??tko po premierze wersji angielskiej, niemieccy fani postanowili przet??umaczy─? Mroczne Tajemnice tak??e na j─?zyk niemiecki.

Jak sami si─? domy??lacie, ju?? nied??ugo wyjd─? Mroczne Tajemnice z dubbingiem oraz poprawkami wszystkich znalezionych b??─?d??w. Filmik kt??ry pokazuje pr??bk─? dubbingu to dopiero pocz─?tek i zapewniam was ??e jeszcze wiele przed Wami.


PS: W artykule na pewno pomin─???em sporo os??b kt??re pomaga??y przy modzie, w czasie prac nad MT, przez grup─? Poziomka przewin─???o si─? naprawd─? sporo os??b i mog??em zapomnie─? co poniekt??rych. Jak co?? to prosz─? s??a─? PM z przypomnieniem.


--------------------


Tylko idiota problem rozwi─?zuje komend─? format c:
Nie jestem pesymist─?, jestem optymist─? z do??wiadczeniem !
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Apnosis
post Sep 9 2009, 07:46 PM
Post #3


Nowicjusz
*

Group: Members
Posts: 2
Joined: 26-August 09
Member No.: 1,982
Nr GG: 11181930jeste??cie Wielcy przez du??e W
Poziomki rules ^^P.S. Ju?? nie mog─? si─? doczeka─? wersji 1.04 MT, pozdro ;]
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mrocznygomez
post Jul 21 2010, 03:30 PM
Post #4


Nowicjusz
*

Group: Members
Posts: 25
Joined: 20-July 10
From: Khorinis
Member No.: 3,838
Nr GG: 24867326Pozimki The best


--------------------

A wi─?c najwyzszy czas zosta─? szefem. Idziemy do Kazzmira pokazuj─?c mu pe??nomocnictwo. A nast─?pnie mamy do wyboru.

-Zosta─? szefem

-Zostawi─? Kazzmira na stanowisku szefa.
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Geralt
post Jul 21 2010, 03:49 PM
Post #5


Mag
*****

Group: Members
Posts: 304
Joined: 17-January 10
Member No.: 3,023Dzi─?ki za zrobienie najlepszego modu Do G1 wink.gif wink.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post
Mythros
post Apr 22 2012, 07:30 AM
Post #6


Nowicjusz
*

Group: Members
Posts: 3
Joined: 22-April 12
Member No.: 5,287?üadnie opisane rolleyes.gif A je??li chodzi o Mroczne Tajemnice... c????, najlepszy mod go G1 jaki powsta?? wink.gif
Go to the top of the page
 
+Quote Post

Reply to this topicStart new topic
1 User(s) are reading this topic (1 Guests and 0 Anonymous Users)
0 Members:

 

Lo-Fi Version Time is now: 20th May 2019 - 11:26