IPB

Welcome Guest ( Log In | Register )

9 Pages V   1 2 3 > » 

Macio
Posted on: Jun 12 2011, 05:57 AM


Stra?nik
****

Group: Members
Posts: 213
Joined: 30-April 10
Member No.: 3,424


CYTAT(BobTheBob @ Apr 28 2011, 04:11 PM) *
A kiedy? tongue.gif


Przepraszam za off-top ale dobre pytanie bo mam to samo!
  Forum: Mroczne Tajemnice · Post Preview: #12817 · Replies: 8 · Views: 3,670

Macio
Posted on: May 5 2011, 10:16 AM


Stra?nik
****

Group: Members
Posts: 213
Joined: 30-April 10
Member No.: 3,424


No w porz?dku, a gra? kto? magiem na nowej wersji?
  Forum: Mroczne Tajemnice · Post Preview: #12702 · Replies: 3 · Views: 1,471

Macio
Posted on: May 4 2011, 08:42 AM


Stra?nik
****

Group: Members
Posts: 213
Joined: 30-April 10
Member No.: 3,424


Zastanawiam si?, czy na chwil? obecn? jest po co zaczyna? od nowa.

Jakby kto? móg? poda? zmiany/poprawki w obecnej wersji wzgl?dem poprzedniej to dobrze.

Ew. gdyby kto? tylko powiedzia? czy zosta?a poprawiona magia/ 100 % broni 2h itp. to te? by by?o dobrze.
  Forum: Mroczne Tajemnice · Post Preview: #12694 · Replies: 3 · Views: 1,471

Macio
Posted on: Apr 10 2011, 10:21 AM


Stra?nik
****

Group: Members
Posts: 213
Joined: 30-April 10
Member No.: 3,424


...zosta?a poprawiona?
  Forum: Mroczne Tajemnice · Post Preview: #12587 · Replies: 0 · Views: 1,075

Macio
Posted on: Dec 30 2010, 02:49 PM


Stra?nik
****

Group: Members
Posts: 213
Joined: 30-April 10
Member No.: 3,424


CYTAT(dawido312 @ Dec 30 2010, 02:52 PM) *
Strzelec - z twojej d?ugiej wypowiedzi odnios? si? tylko do konwojów - to nie bug, je?li dobrze pami?tam to konwojów trzeba by?o przetransportowa? 52, aby dosta? Ci??k? Zbroj? Stra?nika (Je?li si? myl? to niech kto? mnie poprawi).


Hm, ja nie wiem, bo ola?em to zadanie i poszed?em do stra?ników kopalni -.-
  Forum: Mroczne Tajemnice · Post Preview: #12109 · Replies: 271 · Views: 173,015

Macio
Posted on: Dec 30 2010, 09:10 AM


Stra?nik
****

Group: Members
Posts: 213
Joined: 30-April 10
Member No.: 3,424


CYTAT(Geralt @ Dec 30 2010, 09:39 AM) *
Oczywi?cie klimat oraz fabu?a laugh.gif


Tylko?

Nie chc? mi si? pisa? i da?bym odno?nik do strony...


Gothic: Mroczne Tajemnice - polska modyfikacja do gry fabularnej Gothic.

Projekt Mroczne Tajemnice zosta? zainicjowany na prze?omie marca i kwietnia 2006 roku. Po gruntownej restrukturyzacji w szeregach The Poziomkaz, do których do??czy?o kilku obiecuj?cych modderów prace na modem trywialnie mówi?c posz?y pe?n? par? naprzód. Mroczne Tajemnice z za?o?enia jest modyfikacj? g??boko ingeruj?c? w ?wiat Gothica, zmieniaj?c przygody g?ównego bohatera, Bezimiennego w i?cie epick? opowie??, a przy tym zachowuj?c niepowtarzalny klimat gry. Fabu?a Tajemnic toczy si? w tle wydarze? znanych graczom z oryginalnej podstawki. Próbuj?c scharakteryzowa? modyfikacj? mo?na ?mia?o u?y? okre?lenia "rozszerzenie" gdy? Mroczne Tajemnice s? dla Gothica równie dobrym uzupe?nieniem, co Noc Kruka dla Gothic II. Zacznijmy wi?c od kilku nowych obozów pojawiaj?cych si? w Kolonii Karnej.


1. Obóz Fanatyków - jest to organizacja wygna?ców lub raczej uciekinierów z Obozu Sekty, którzy próbuj? odszuka? pewn? tajemnicz? organizacj? i pozna? prawdziwe oblicze wyznawanego przez ich braci demona.

2. Obóz Stra?ników Kopalni - znajduje sie przed Star? Kopalni?. Zamieszkuj? go najbardziej brutalni stra?nicy, których ulubionym zaj?ciem jest wy?ywanie sie na kopaczach. Mimo ?e s? stra?nikami to nie za bardzo lubi? Gomeza i ludzi ze Starego Obozu... Je?eli bardzo chcesz dosta? w mord? to powiniene? sie tam wybra?. To jednak w raz z post?pem fabu?y bezimienny b?dzie mia? mo?liwo?? TU si? przy??czy?, a nawet zosta? szefem!

3. Obóz Przemytników - niewielki obóz pechowych rozbitków znajduj?cy si? na pla?y niedaleko Wie?y Mgie?. Przemytnicy s? do?? specyficzn? frakcj?. S? to ludzie, którzy wbrew swojej woli zostali uwi?zieni w obr?bie bariery, kiedy to ich statek zosta? podczas sztormu rozbity o ska?y. Gracz wype?niaj?c zadania dla przemytników pozna ich histori? a tak?e b?dzie móg? posi??? umiej?tno?? kowalstwa.

4. Tajemnicza frakcja pot??nych istot, które od zarania wieków s?u?? Innosowi. To ta organizacja stanowi? b?dzie rdze? fabu?y Mrocznych Tajemnic. Gracz, który najpierw b?dzie musia? zlokalizowa? ich ukryt? siedzib?, b?dzie móg? sta? si? jednym z nich. Jednak Bezimienny b?dzie te? móg? wybra? drog? naznaczon? przez Beliara s?u??c pot??nemu nieprzyjacielowi Innosa. Tylko wola gracza zadecyduje o wyborze Bezimiennego.

5. Obóz ?owców Orków - ma?y ufortyfikowany obozik znajduj?cy sie na terytoriach orków.

Tajemnice oferuj? tak?e mo?liwo?? obstawiania jak i wzi?cia udzia?u w walkach na kilku arenach. Na jednej z tych aren, znajduj?cej si? na uboczu gracz b?dzie móg? stoczy? walk? na ?mier? i ?ycie a nagroda mo?e przej?? jego naj?mielsze oczekiwania. Ciekawy system losowych walk dodatkowo uatrakcyjnia przeprowadzanie zak?adów. Ale równie? s? dwie nowe mini gry. Wreszcie dzia?aj?ca gra w ko?ci z Yrpenem w obozie ?owców, oraz ostrzenie mieczy i toporów.

Mroczne Tajemnice umo?liwi? graczowi korzystanie z bardzo szerokiego wachlarza nowego or??a, zbroi, he?mów jak i nowych czarów. Gracz b?dzie móg? tak?e nauczy? si? dwóch nowych umiej?tno?ci specjalnych, z których jedn? jest w?a?nie kowalstwo. Dodatkowo gracz b?dzie móg? posi??? wiedz? o gotowaniu i warzeniu trunków, co w realiach Kolonii Karnej jest do?? przydatnym urozmaiceniem. System kilku rozsianych po kolonii teleportów znacznie przyspieszy przemieszczanie si? Bezimiennego. Poziom trudno?ci tak?e zosta? podniesiony porównywalnie z Gothic II: Noc Kruka. Nowe potwory tak?e dostarcz? graczowi silnych wra?e?, gdy? walka z nimi bynajmniej do naj?atwiejszych nale?e? nie b?dzie. Jednak zwi?kszona trudno?? to nie tylko mocniejsze bestie i przeciwnicy, to przede wszystkim klimat ci?g?ego zagro?enia, jakim gracz przesi?knie w niektórych obozach. Tym razem Bezimienny poczuje, ?e znajduje si? w prawdziwej Kolonii Karnej, w miejscu gdzie bez powodu mo?na straci? ?ycie a czasem nawet co? wi?cej...

Oczywi?cie warto napomkn?? tak?e o zupe?nie nowych i bardzo ciekawych lokacjach, które tak?e dostarcz? graczowi wielu niezapomnianych wra?e?. Powy?sza charakterystyka oczywi?cie nie zdradza wszystkiego, na co gracz b?dzie móg? natkn?? si? w kolonii karnej.

6.?wi?tynia Pradawnych - jest do?? du?a. Znajduj? si? tu Pradawni Wybra?cy Innosa, teleport do podziemnego ?wiata, gdzie spotkamy jedn? kobiete, Eli'ne. Wej?cie do ?wi?tyni prowadzi ze starej opuszczonej kopalni. W kopalni znajduj? si? dziennik jednego genera?a, Królowa paj?czaków i stra?nik portalu do pradawnych.


Mod oferuje:

* dodaje kilka nowych lokacji;
* ok. 80 nowych NPCów;
* nowy system u?ywania i tworzenia czarów + nowe czary;
* gotowanie, warzenie trunków i kowalstwo;
* rozbudowana, wielow?tkowa fabu?a z mo?liwo?ci? wyboru przez gracza drogi post?powania;
* zwi?kszony stopie? trudno?ci gry;
* mo?liwo?? podj?cia i obstawienia walk na arenie;
* mo?liwo?? do??czenie do nowej, pot??nej gildii;
* nowe, bardzo pot??ne bestie;

Ciekawostki

* Jedynie w modzie Mroczne Tajemnice, gdy zmienimy si? w inn? posta? nasza nie ma na imi? "Ja", tylko "Bezimienny".
* W modzie Mroczne Tajemnice Bezimienny ma takie ubranie jak w Gothic II.
* W modzie Mroczne Tajemnice magnaci maj? gildie Stra?nik.

Mod - jak niewiele polskich - posiada dubbing!
  Forum: Mroczne Tajemnice · Post Preview: #12103 · Replies: 4 · Views: 1,706

Macio
Posted on: Dec 28 2010, 02:56 PM


Stra?nik
****

Group: Members
Posts: 213
Joined: 30-April 10
Member No.: 3,424


Strzelec ja si? zastanawiam czy ty nie jeste? jaki? u?omny... Po prostu mówi, ?e on zajmie uwag? orka wielkoluda a ty musisz si? dosta? do ?wi?tyni, je?li ci tego nie powiedzia? to nadal nie rozumiem jaki masz problem, jeden dialog w te czy w te, jak jeste? pod ?wi?tyni? to co za problem, ?e jednego jedynego dialogu nie zwi?zanego z fabu?? nie ma?!

EDIT: Je?li masz konto na youtube o nazwie strzelec to faktycznie po twoich komentarzach mo?na wnie??, ?e jeste? u?omny...
  Forum: Mroczne Tajemnice · Post Preview: #12077 · Replies: 864 · Views: 510,340

Macio
Posted on: Dec 27 2010, 10:16 PM


Stra?nik
****

Group: Members
Posts: 213
Joined: 30-April 10
Member No.: 3,424


Wiem, ale to chyba trudne? Mia?em fajn? posta? w ver. 2.01 i po prostu podbieg? z szybko?ci? roberta kubicy(tzn. szybko) ciachn?? i bezi w?cha? kwiatki od spodu.

btw. tizgar wys?a?em ci pw, wiesz co? o tej feralnej nauce 2h u Sheer'Ghaara? A je?li nie, to jak zbugowa? by mie? 100% przyda?by si? toporek/miecz z kar? co najmniej 11, ja znalaz?em tylko z kar? 10. Zapodaj jakie? propozycje. Poza tym dodam, ?e procenty z broni dodatnie si? nie licz?, mia?em ponad sto i... walczy? nadal jak mistrz.

Druga sprawa jest taka, ?e jest bug w ostrzeniu miecza p?omie? Innosa. Po ostrzeniu jest gorszy ni? normalnie, pewnie dlatego, ?e nie ma ju? ob. od magii. Zostaj? tylko od ognia i te lekko zwi?kszone, ale np. we?my orka. Nienaostrzonym p?omieniem mam go na 3 hity, naostrzonym 6. A te ostrzenie p?omienia te? nie udane, jedna czynno?? i od razu happy end.
  Forum: Mroczne Tajemnice · Post Preview: #12065 · Replies: 864 · Views: 510,340

Macio
Posted on: Dec 27 2010, 09:24 PM


Stra?nik
****

Group: Members
Posts: 213
Joined: 30-April 10
Member No.: 3,424


Bo pewnie bugowa?e? wcze?niej w grze i masz staty, ?e wszystko na full. Nie ma to znaczenia, ale jak gra sie uczciwie orka wielkoluda... wed?ug mnie nie da si? powali?. A przynajmniej w 2.01

No, ale jak tak lubisz bugowa? to si? nie dziwie, ?e znik?d mia?e? gildie "chrz?szcz".

Po prostu we? posag ?piocha z tej kolumienki gdzie si? modlili orkowi szamani, albo we? zakl?cie teleportacji z jednej z orkowych sal.
  Forum: Mroczne Tajemnice · Post Preview: #12062 · Replies: 864 · Views: 510,340

Macio
Posted on: Dec 27 2010, 08:50 PM


Stra?nik
****

Group: Members
Posts: 213
Joined: 30-April 10
Member No.: 3,424


CYTAT(strzelec @ Dec 27 2010, 09:23 PM) *
@macios96

No dzi?ki, teraz pomog?o. Razem z Valkirem pokonali?my Orka Wielkoluda, ale dalej nic!
Próbowa?em te? przespa? si?, ale Valkir jak patrzy? si? na mnie jak na ksi??niczk?, tak si? patrzy... dry.gif


Orka wielkoluda si? nie zabija. No, ale tak si? dzieje jak cz?owiek zamiast czyta? dialogi to po prostu z uporem maniaka klika ppm...

?owcy orków odci?gaj? uwag? wielkoluda od ciebie, a ty musisz wykra?? po prostu teleport orkowy do ?wi?tyni, albo pos??ek ?ni?cego.
  Forum: Mroczne Tajemnice · Post Preview: #12059 · Replies: 864 · Views: 510,340

Macio
Posted on: Dec 27 2010, 07:48 PM


Stra?nik
****

Group: Members
Posts: 213
Joined: 30-April 10
Member No.: 3,424


Pomo?e mi kto? w ko?cu...? To bardzo pilna kwestia...

EDIT: znalaz?em funkcj? za to odpowiedzialn?.

if (Npc_GetTalentValue (hero,NPC_TALENT_2H) == 99) && (hero.attribute[ATR_STRENGTH] >= 230) && (hero.lp >= 30)

Co? mi tu jednak nie gra, bez triku na bro? która odbiera nam minimum -10 do walki broni? dwur?czn? NIE DA SI? przez kodów uzyska? 99 % broni dwur?cznej.
  Forum: Mroczne Tajemnice · Post Preview: #12054 · Replies: 864 · Views: 510,340

Macio
Posted on: Dec 27 2010, 06:59 PM


Stra?nik
****

Group: Members
Posts: 213
Joined: 30-April 10
Member No.: 3,424


A wie kto? czemu w patchu 2.02 nie mog? si? nauczy? Guru 2h? Wszystkie warunki z dialogu spe?ni?em.

EDIT: Hm, spojrza?em jeszcze raz na ten dialog od strony skryptu i nie znalaz?em dialogu odpowiedzialnego za szkolenie do 100 w 2h.
  Forum: Mroczne Tajemnice · Post Preview: #12050 · Replies: 864 · Views: 510,340

Macio
Posted on: Dec 27 2010, 06:32 PM


Stra?nik
****

Group: Members
Posts: 213
Joined: 30-April 10
Member No.: 3,424


Mam to samo... tylko, ?e min??o par? miesi?cy to si? podepn?.
  Forum: Mroczne Tajemnice · Post Preview: #12048 · Replies: 3 · Views: 1,422

Macio
Posted on: Dec 27 2010, 06:37 AM


Stra?nik
****

Group: Members
Posts: 213
Joined: 30-April 10
Member No.: 3,424


CYTAT(strzelec @ Dec 24 2010, 12:31 AM) *
O nie, na pewno zabi?em wszystkich orków.

Ale chyba sam w ko?cu doszed?em do sedna mojego problemu. NIKT nie chce ze mn? rozmawia?, a dlatego, ?e mam gildi? CHRZ?SZCZA w statystykach! WTF? blink.gif
Przecie? by?em stra?nikiem kopalni. Przyznaj?, ?e niedawno u?y?em zakl?cia przemiany w chrz?szcza, ?eby zapolowa? na orków po drugiej stronie, bo nie mia?em jeszcze klucza do ko?owrotu, ale ?eby tak od razu ZMIENIA? MI GILDI?, i to jeszcze na chrz?szcza?! Na ja pier..... dry.gif

Mam pytanie (bo tutaj ju? sobie nie poradz?), czy kto? wie JAK MAM ZMIENI? GILDI? Z POWROTEM NA STRA?NIKA KOPALNI?
huh.gif


Jak to... nie rozumiem, przecie? poda?em ci instance gildii stra?nika kopalni.

GIL_DMB

Wpisz b. Wpisz marvin. Znowu b. F2. set trueguild GIL_DMB

To prawdopodobnie wina tego, jak wspomnia?e?, ?e masz gildie chrz?szcza.

EDIT: Dodam tylko, ?e patch 2.02 nie naprawia u mnie walki 2h jako guru. Mam 285 si?y, 89% 2h, co do levela, wiem, ?e potrzebny jest 30, z ciekawo?ci wpisa?em na kodach by si? przekona?, czy to rzeczywi?cie dzia?a - nic z tego. Dodam tylko, ?e np. walka 100% jednor?cznym u Balaiaretha jest dost?pna bez warunkowo i dzia?a poprawnie. Widzia?em dialog z Sheer'Ghaarem, jest w plikach moda, wynika z tego, ?e spe?ni?em wszystkie warunki, a mimo wszystko dialogu nie ma, hm... chyba, ?e on jest po zabiciu Uriziela, ale takiego warunku nie widzia?em...
  Forum: Mroczne Tajemnice · Post Preview: #12040 · Replies: 864 · Views: 510,340

Macio
Posted on: Dec 26 2010, 10:25 PM


Stra?nik
****

Group: Members
Posts: 213
Joined: 30-April 10
Member No.: 3,424


Eheh... a list? od Iana ze starej kopalni da?e?, czy pobieg?e? od razu do swojego opiekuna z SO Diego?

Jak da?e? to... upewnij si?, ?e NIE ZABI?E? MORDRAGA, NIE SPRZEDA?E? PIER?CIENIA KTÓRY CI DA? PO W?DRÓWCE DO NO, LUB SPRZEDA?E? ZIELE BAALA ISIDRO I DA?E? CA?? KAS? LARESOWI.

Btw. ja na twoim miejscu do NO bym nie przystawa?, szczególnie w MT. Ma?o korzy?ci z tego, ale je?li koniecznie chcesz to upewnij si?, ?e NA PEWNO ZROBI?E? TO CO KONIECZNE. Jeden podpunkt musia?e? przeoczy?... nie ma bata, bo ja w?a?nie gram go?ciem nale??cym do NO(ale stwierdzam, ?e go?ciu nale??cy do SO ma znacznie lepiej) ale zdradzi?em NO i zosta?em stra?nikiem kopalnii.
  Forum: Mroczne Tajemnice · Post Preview: #12038 · Replies: 4 · Views: 1,813

Macio
Posted on: Dec 26 2010, 09:58 PM


Stra?nik
****

Group: Members
Posts: 213
Joined: 30-April 10
Member No.: 3,424


CYTAT(Tizgar @ Dec 26 2010, 10:40 PM) *
Co do 3 zagadnienia, a jeste? w 3 rozdziale bo jak nie to si? nie dziw ze jeszcze nie mo?esz uko?czy? zadania - co si? dzieje na bagnie

Co do 4, ja dalej swoje lvl jest na nie istotny co najwy?ej mia?em chyba 16 jak szed?em do 2 rudzia?o i to jest tyle wa?nego od 2 rozdzia?u witaj wywar z rudy ( + bug z?omiarz Kereth ) i co si? okazuje ko?cz?c gr? na poziomie trudnym mia?em 35+ lvl i staty identyczne jak na bug z 2.00 osi?gaj?c 258 lvl


Dzi?ki Tizgar za odp. rozwia?e? wiele z moich w?tpliwo?ci.

4. Co do 2 rozdzia?u mia?em w?a?nie 15 z tym, ?e na normalu, mog?em jeszcze pobi? pewnie par? stworków, ale za te typu rozpruwacze itp. zacz??em si? bra? jak robi?em du?o napojów z rud?. Teraz mam 18 i mog? ju? wchodzi? w 3 rozdzia?. Wystarczy, ?e pójd? noc? pod ?wi?tynie ?ni?cego w obozie sekty. My?la?em by pój?? do pradawnych, ale jak pisa?em chyba lepiej najpierw zebra? wszystkie kamienie ogniskuj?ce dla Saturasa, du?o expa nawet za nie, z tym, ?e po wej?? w 4 rozdzia? od razu teleportuje si? do starego znajomego lorda Korthagora, z tym, ?e nie zd??? si? nacieszy? 100 % broni dwur?cznej. To ?art xD


Staty wymieni?em, niestety HP ma?o, wina niskiego lvlu, a nie mam z czego robi? zupy z jagód, wiesz mo?e czy da si? kupi? gdzie? serafis? Bo ja chyba sprzeda?em komu?, mo?e omy?kowo alchemikowi.

3. Co? w?a?nie pami?tam, ?e by?o trzeba po rytuale, z tym, ?e zawsze by?a opcja w stylu "zdam ci raport". Niewa?ne, czy co? wiedzia?em, czy nie. Ale za?ó?my, ?e masz racj?, w takim razie moja posta? powinna zg?osi? si? do Mordraga czy do Kruka?

EDIT: Nadal mnie interesuje czy podo?am pradawnym, raczej my?l?, ?e tak. Staty powiedzia?em, lvl niski, ale pn du?o mam/mia?em. Przez opuszczon? kopalni? si? przebi?em. Mam jednak save sprzed przywo?ania ?piocha na powierzchni. W?a?ciwie rozwa?a?em zrobienie tych paru zada? dla pradawnych, wbicie 100% 2h i wtedy gdy Sher ka?e przynie?? kryszta? uda?bym si? na powierzchnie, sko?czy? 3 rozdzia?. Wróci? przyj?? zadanie z dowodami(nie znam kolejno?ci) i wtedy dalej to jako? by to by?o - tak czy inaczej.
  Forum: Mroczne Tajemnice · Post Preview: #12037 · Replies: 864 · Views: 510,340

Macio
Posted on: Dec 26 2010, 06:59 PM


Stra?nik
****

Group: Members
Posts: 213
Joined: 30-April 10
Member No.: 3,424


Pierwsze zagadnienie

Nie ma znaczenia, b??d jednorazowy. Bardziej martwi? mnie te zwisy. Sprawdz?, czy mo?e nie ma jakich? wirusów tzn. zeskanuje komputer antyvirusem. Stery na pewno mam najnowsze, nie wiem czy to dobrze, czy ?le dla gry Gothic. Grafa i w ogóle inne podzespo?y na pewno si? nie przegrzewaj?, np. teraz mam:

CPU - 39
HDD - 38
VGA - 33

Wed?ug tego co podaje mój komp, temp. mam podany poprzez specjalny ekran na komputerze...

Niedawno reinstalowa?em Gothic z MT, kopiuj?c save na pulpit, oraz reinstallowa?em sterowniki od grafiki.

Zwisy wyst?puj? najcz??ciej podczas walki - cho? nie jest to zasad?. Raz mog? gra? 4h bez zwisu, a raz mo?e mi si? zawiesi? po 5 minutach. Mo?na by pomy?le?, ?e to komp, to jednak CZASAMI da si? jako? doczo?ga? do menad?era zada?, trzeba jedynie poczeka?, sporo czasu. Ale najcz??ciej trzeba niestety killowa? komputer resetem.

Niewa?ne... jak kto? zna odpowied? na moje zagadnienie... no to... dobrze

B?d? zobowi?zany.

Gram w trybie czystego boostowania, mo?na powiedzie?, ?e jednak jest lepiej, bo wcze?niej to jak raz na 3 h si? nie zawiesi? to cud. Teraz wiesza si? nieregularnie.

Kiedy? tego nie by?o, a te kiedy? to oko?o miesi?c temu(zacz??em gra? i przesta?em, niedawno zacz??em znowu)

4 dni temu te? pami?tam, rypa?em ca?y dzie? - ?adnego zwisu.

Drugie zagadnienie

Gram na normalu, nie jest ?le, jak mog? zabija? rozpruwacze i elity to jestem zadowolony wink.gif

Ale jednak elity maj? taki sam lvl jak b?otne w??e. Po expie pozna?em...

Elity zabi?em na 5-6 ciosów toporem "pi??? trolla" naostrzonym. A w w??a b?otnego trzeba napier***a?, napier***a?, napier***a?. Ma wytrzyma?o?? niemal jak troll, by zyska? exp bi?em trolla 5 minut, z w??em zesz?o mi te? sporo czasu, a przecie? to nie ta liga, bo za trolla jest 2000 expa, a za w??a 500. Za m?odego trolla 1000, a zabicie m?odego trolla w porównaniu z w??em b?otnym to by? jaki? spacerek. Prosty, ?atwy, przyjemny, ale o jego ojczulku tego powiedzie? nie mog?.

Posprawdzajcie ochrony przed broni? i strza?ami niektórych stworów. Podrzucam w??a b?otnego(za du?a ochrona przed strza?ami i broni?) , królowej pe?zaczy(za du?a ochrona przed strza?ami), rozpruwacz jest ok, na 6 hitów schodzi, tylko trzeba uwa?a? - rzuca si?, ludzie maj? bardzo s?abe ochrony, bo t? aren?, wiecie któr? za?atwi?em na 8 lvl, a na zwyk?ej arenie wszystkie walki to spacerki od mniej wi?cej 5 lvl.

Mo?na by podnie?? niektórym ludziom, a zmniejszy? niektórym potworom...

Na orków nie narzekam, ochrona ok.

Do reszty si? nie wypowiem, ok.

Trzecie zagadnienie

Zbugowa?o mi si? zadanie "Co si? dziej? na bagnach". A to... przez to, ?e do??czy?em si? do nowego obozu, a pó?niej zosta?em stra?nikiem kopalni, a nast?pnie przywódc? obozu. Wszystko odby?o si? full legal, Kazzmir nawet nie zwraca? uwagi z którego z osiedli pochodz?, wykorzysta?em te sytuacj?, armory szybciej ni?li bym otrzyma? od Lee, poza tym w zwi?zku z przynale?no?ci? do tego obozu dostajemy spory pakiet nowych zada?. A wi?c dwa ostatnie wpisy(mniej wi?cej)

"Wiem ju? dostatecznie du?o o wydarzeniach w obozie na bagnie. Powinienem nawi?za? kontakt z Mordragiem."

i wpis pod spodem...


"Wiem ju? dostatecznie du?o o wydarzeniach w obozie na bagnie. Powinienem nawi?za? kontakt z Krukiem."

Ani jeden - ani drugi nie ma ?adnej kwestii dialogowej zwi?zanej z zadanie, ale o ile dobrze pami?tam nie jest to zadanie jako g?ówne? Mam nadziej?, ?e po jakim? czasie dostanie si? do niewykonanych bo za?mieca mi dziennik zada? "w toku".

Czwarte zagadnienie

Nie ten temat, ale podepn? si?, jakie mieli?cie lvl'e wchodz?c do poszczególnych rozdzia?ów. Pod uwag? bior? TYLKO patch 2.02. Podajcie poziom trudno?ci, staty ??cznie z levelem, gildie itp. bardzo mnie to interesuje, bo jestem pod koniec 2 rozdzia?u i mam ledwo 18 lvl... Co prawda Tizgar mówi?, ?e level nie ma znaczenia, wi?ksze znaczenie maj? punkty nauki, a w 2.02 dodatkowym ich ?ród?em s? napoje z rudy. Nie powiem, ?e skwapliwie z nich korzysta?em sprzedaj?c graty u ró?nych kupców. Dzi?ki temu obecnie mój hero ma maks. si?y 180 dopóki nie spotkamy Sher'ghaara(+10 za amulet i +1 za walk? or??em) czyli 191. Zr?czno?? 200(180 + 10 + 10). Mana, tyle co z miksturek podnosz?cych ten skill. Akrobatyka, kowalstwo wyuczone i otwieranie zamków poziom 1. Bro? 2h 89% a kusza 69%. Skorpion niestety mnie nie uczy, mo?e w 4 zacznie... Wiele zada? zrobionych, nieliczne w toku, te których nie da si? wykona? i te które lepiej wykona? pó?niej, bo s? np. za trudne. Dam rad? zrobi? wjazd na chat? pradawnym, a mo?e lepiej najpierw przynie?? kamienie Saturasowi, du?o expa i wolny wst?p na wy?sze poziomy kondygnacji Nowego Obozu. Dzi?ki czemu nie b?dzie problemu z zadaniem "Dowody".
  Forum: Mroczne Tajemnice · Post Preview: #12032 · Replies: 864 · Views: 510,340

Macio
Posted on: Dec 26 2010, 12:18 PM


Stra?nik
****

Group: Members
Posts: 213
Joined: 30-April 10
Member No.: 3,424


W przypadku zadania atak na bandytów ja mam problem tego typu, ?e Siekacz lub Morghar atakuj? mnie i mówi? "zapomnijmy o tej ma?ej sprzeczce".
  Forum: Problemy · Post Preview: #12024 · Replies: 3 · Views: 1,726

Macio
Posted on: Dec 25 2010, 06:13 PM


Stra?nik
****

Group: Members
Posts: 213
Joined: 30-April 10
Member No.: 3,424


CYTAT(Maca @ Oct 31 2010, 02:15 PM) *
Witam smile.gif

Od jakiego? czasu ?ledz? wasze forum, oraz tematy poruszane na nim. Gra?em w pacha 1.3, a teraz gram w pacha 2.02. Moje wra?enia s? jak najbardziej pozytywne, uwa?am ?e gra Gothic z tym modem jest o wiele ciekawsza, a sam mod dodaje niepowtarzalnego klimatu, oraz bardzo dobrze pasuje do oryginalnej wersji gry. Jednak?e w najnowszym pach'u jest kilka niedoci?gni?? ogólnych, jak i tych które g?ównie przeszkadzaj? mi (mo?e jeszcze komu?, nie wiem). Mianowicie mam na my?li walk? broni? 1h. Osobi?cie jestem mi?o?nikiem w?a?nie tego or??a po??czonego z broni? dystansow?, a w najnowszym pach'u jest taki system, co najmniej, nie op?acalny, dlatego jestem zmuszony gra? broni? 2h, co mnie nie satysfakcjonuje. Mo?e wyja?ni? dok?adnie o co mi chodzi. Jak sam zauwa?y?em do rozwini?cia broni 1h potrzeba wyda? wi?cej punktów do?wiadczenia ni? na rozwini?cie broni 2h. Gdy rozwiniemy na maxa bro? 1h nie mamy nic specjalnego co by nie by?o w podstawowej wersji gry, natomiast po rozwini?ciu broni 2h mamy zasi?g tej broni, który jest wi?kszy ni? broni 1h, mamy obra?enia broni 2h, które te? s? wi?ksze ni? broni 1h, oraz trzymamy bro? w jednym r?ku, co daje nam szybko?? broni 1h, przy poziomie adept (mo?e nie jest to ta sama szybko?? która jest przy mistrzu 1h, ale na pewno jest szybszy ni? 2h). Podsumowuj?c, w pach'u 2.02 nie op?aca si? rozwija? broni 1h, nad czym ja osobi?cie ubolewam. Co do broni dystansowej, mianowicie ?uku, to kto? ju? tu wcze?niej to pisa?, ?e ?eby zdoby? dobry ?uk to musi by? pokonany Yrpen (co nie jest ani ?atwe, ani szybkie). Servin niby ma nam zrobi? wspania?y ?uk z ?uku ?mierci, ale w rezultacie ?uk od Servina jest gorszy ni? ten który mu przynosimy. Czyli wychodzi na to ?e ?uku te? nie op?aca si? rozwija?, poniewa? mo?na z niego korzysta? dopiero pod koniec gry. Jedyne rozwi?zanie to chyba kusza, chocia? osobi?cie jeszcze nie próbowa?em tego sposobu, poniewa? jestem zaj?ty rozwojem broni 2h... W Gothic 2 Noc Kruka, z regu?y gram Magiem hybryd? (Magia + 1H), chocia? nie pogardz? ?owc? Smoków. Gdy gram wcze?niej wymienionym Najemnikiem ---> ?owca Smoków, w?a?nie rozwijam posta? na 1H + ?uk/Kusza. I wg mnie takie po??czenie jest najlepsze. Dlatego chcia?bym ?eby twórcy gry wzi?li pod uwag? moje przemy?lenia, i np. zrobili rozwój broni taki jaki jest w Gothic 2: NK., a przynajmniej zrobili aby rozwini?cie 1H kosztowa?o tyle samo punktów nauki co rozwini?cie 2H, oraz przy rozwini?ciu 1H na maxa, te? by?o co? specjalnego (w 2H jest trzymana jak 1H).

Mam kilka przemy?le?/propozycji co do ulepszenia broni 1H, oraz ogólnie rozgrywki w MT, i ch?tnie si? nimi podziel?, wi?c je?eli jaki? admin/twórca modu jest zainteresowany, to ju? na prywatnie smile.gif

Dzi?kuj? za uwag? i podziwiam je?eli kto? dotrwa? do ko?ca smile.gif) Mam nadzieje ?e kto? we?mie pod uwag? moje przemy?lenia.


Te? mnie to zdziwi?o, ja przechodz?c Gothic 2 Noc kruka z dwa miechy temu po raz kolejny, polubi?em broni? 2h. Wcze?niej dwukrotnie przeszed?em 1h i raz magiem, który walczy? przy pomocy kostura, ale i tak rozwin??em 2h dla picu, ale i tak zadawa? s?abe obra?enia broni?. Czary to co innego.

Twoja propozycja odno?nie 1h jest bardzo ?mia?a, ale raczej s?uszna. Co prawda 2h NIGDY nie osi?gnie szybko?ci 1h, nic tego nie zmieni. Zdobycie 100 % 2h równie? nie jest ?atwe i wymaga wybrania okre?lonej ?cie?ki, je?li pójdziesz na maga b?d? Beliara, to kupa ze 100 % 2h. Mia?em podobn? sytuacje, ale z 1h, bo si? okaza?o, ?e Balaiareth rozwija do 100... Teraz gram 2h, bo zadaj? znacznie wi?ksze obra?enia, a na 2.02, nie wa?ne czy norma, czy trudny, obra?enia graj? szczególn? rol?, b?d? musia? na to zwróci? uwag? w b??dach i bugach bo dajmy na to... b?otny w?? ma 340 obrony przed broni?. To przeci?tn? broni? z tego rozdzia?u gó**o mu zrobi?. Nie wa?ne czy 2h, czy 1h. Dobrze, ?e poziomki da?y te napoj? z rud?, ale to dopiero w przysz?ym rozdziale.

Co do dodatkowych upgreadów 1h, mo?na by da? jeszcze szybszy atak, mo?e te? mogliby da? d?u?szy blok, lub taki jak w G2, krótszy, a szybszy. Ewentualnie ataki z szar?y mog?y by zadawa? wi?cej obra?e?. Nie wiem - przedstaw swoje propozycje.
  Forum: Mroczne Tajemnice · Post Preview: #12023 · Replies: 271 · Views: 173,015

Macio
Posted on: Dec 25 2010, 06:06 PM


Stra?nik
****

Group: Members
Posts: 213
Joined: 30-April 10
Member No.: 3,424


Je?li instance gildii stra?ników obozu przed kopalni? jest aktualne to:

GIL_DMB

Nie wiem jaki jest kod na szefa poszukam...

GIL_MST mo?liwe, ale pewno?ci nie mam.

?mieszny bug...

http://img193.imageshack.us/i/xdddq.png/

Uprzedzam pytanie, mam patcha i czyta?em FAQ, ale dziwnym trafem w patchu nie ma folderu Music...
  Forum: Mroczne Tajemnice · Post Preview: #12022 · Replies: 864 · Views: 510,340

Macio
Posted on: Dec 25 2010, 08:37 AM


Stra?nik
****

Group: Members
Posts: 213
Joined: 30-April 10
Member No.: 3,424


Witajcie, Hi, hey, hello i w ogóle...

Postanowi?em zagra? na normalu, bo trudny nie pokona?, posta? robi? bardzo podobnie, przy??czy?em si? do Nowego Obozu, cho? nie wnosi taki wybór wiele mo?liwo?ci questowych, a pancerz i tak mam lepszy od ?owców orków. Jakim? dziwnym bugiem od razu po przy??czeniu si? do szkodników, gdy porozmawia?em z Lee mog?em do??czy? do najemników. Nie zabija?em królowej pe?zaczy. I mam teraz w 1 rozdziale gildie najemnik. No, ale tym si? zbytnio nie przejmuj?. Otó? przejmuj? si? tym, ?e mam ledwo 12 lvl, czy tam 13. Zadania od alchemika, wszystko do nasion, porwanie - odnalaz?em Krolla, ale zbroj? znajd? dopiero w kryjówce Melkora. Obóz fanatyków wszystko do zadania "Pier?cie? pradawnych". Wszystkie misj? na przyj?cie we wszystkich obozach za wyj?tkiem specjalnego ziela dla Baal Tayona w sekcie. Wszystkie questy poboczne w podstawowych obozach(np. Topielec z pod tamy, Bro? Baloro) i znaczna wi?kszo?? zada? w obozie stra?ników przed kopalni?. Te dwa zadania w kopalni. Sprzeda?em par? ro?lin alchemikowi, a Snowowi opchn??em orkowe ?elastwo. Wykona?em zadanie jedyne u ?owców, by zbada? sk?d si? bior? elity. I dosta?em dobry pancerz. Dobi?em tak 12 na expie, ale zosta?o mi jeszcze wiele zada? do uko?czenia. Na 2.01 patchu mia?bym pewnie ju? z 15/16, ale nie wiem... Najwi?cej blokuje mi niestety mój problem z mieszka?cami wie?y mgie?. Tutaj uprzedzam Bruce, nie chodzi o ?adne lagi itp. bo ja jako? ich nie mam. Wi?kszy problem stanowi? jej mieszka?cy. Wybra?em si? tam od strony morza, z pomoc? morza i Skrzypka za?atwi?em stra? przed t? komnat? ze szkieletem magiem z wie?y mgie?, dwoma wojownikami cienia, kilkoma szkieletami i nieumar?ym potworem. I tu teraz jest problem, mag ci?gle summonuje nowe stwory, cieniostwór i wojownicy cienia maj? mnie na hita, szkielety na dwa, a skrzypka na trzy. Zapytam wi?c, warto si? z nimi m?czy? ? Zadanie to odblokuj? wiele w?tków, handel z Quentinem, przemyt rudy, Chromanin, a za wszystkie z tych zada? zgarn? niebotyczne ilo?ci expa odblokowuj?c sobie dalsze drogi rozwoju mojej postaci.

A mo?e lepiej da? sobie siana i spróbowa? dopiero za rozdzia?? Za dwa odpada, bo alchemik przepada.(rym)

No i z tym si? wi??e drugie pytanie. W 2.01 posta? dobi?em do 24 bodaj?e zanim zdecydowa?em si? na ten skok w drugi rozdzia?. Wybi?em wi?kszo?? stworów w kolonii, t? postaci? omijam szerokim ?ukiem takie potwory jak z?bacze , czy cokolwiek... Tamt? zabi?em w 1 rozdziale smoka z wie?y Xardasa, psuj?c jedno z zada? 5 rozdzia?u, ale szczegó?...

Z drugiej strony dostan? przepis na napój z rudy, który podniesie punkty nauki, a rudy (czego jak czego) mi nie brakuje. A dorobi? mog? sobie na obstawianiu. I na handlu wymiennym ze Snowem i alchemikiem.

Teraz pro?ciej. Przej?? do 2 rozdzia?u teraz, czy b?dzie za trudno i spróbowa? pom?czy? si? ze szkieletami z wie?y mgie?, by dobi? wy?szy poziom i odblokowa? wi?cej zada??

EDIT: Zapomnia?em...

Mam nadziej?, ?e wczorajsza wigilia by?a tak samo rodzinna i mi?a jak moja...

...oraz ?ycz? wam szcz??liwego nowego roku.

EDIT 2: W wie?y sobie poradzi?em. Ale pozostaje drugie pytanie, czy 13 lvl wystarczy na drugi rozdzia?, czyl lepiej "bi? dalej"?
  Forum: Mroczne Tajemnice · Post Preview: #12019 · Replies: 2 · Views: 1,579

Macio
Posted on: Dec 24 2010, 02:35 PM


Stra?nik
****

Group: Members
Posts: 213
Joined: 30-April 10
Member No.: 3,424


Przecie? twórcy dali nam wraz z MT 2.01 skrypty z moda. <wall>

Jakim problemem jest podejrze? jakie jest instance gildii np. u Wyzyska?
  Forum: Mroczne Tajemnice · Post Preview: #12013 · Replies: 864 · Views: 510,340

Macio
Posted on: Dec 24 2010, 10:41 AM


Stra?nik
****

Group: Members
Posts: 213
Joined: 30-April 10
Member No.: 3,424


CYTAT(strzelec @ Dec 24 2010, 12:31 AM) *
O nie, na pewno zabi?em wszystkich orków.

Ale chyba sam w ko?cu doszed?em do sedna mojego problemu. NIKT nie chce ze mn? rozmawia?, a dlatego, ?e mam gildi? CHRZ?SZCZA w statystykach! WTF? blink.gif
Przecie? by?em stra?nikiem kopalni. Przyznaj?, ?e niedawno u?y?em zakl?cia przemiany w chrz?szcza, ?eby zapolowa? na orków po drugiej stronie, bo nie mia?em jeszcze klucza do ko?owrotu, ale ?eby tak od razu ZMIENIA? MI GILDI?, i to jeszcze na chrz?szcza?! Na ja pier..... dry.gif

Mam pytanie (bo tutaj ju? sobie nie poradz?), czy kto? wie JAK MAM ZMIENI? GILDI? Z POWROTEM NA STRA?NIKA KOPALNI?
huh.gif


Szczerze? Nies?ychane, pierwszy raz o czym? takim s?ysz?, ale wierz?, ?e to mo?liwe. Gdybym by? na twoim miejscu... to cho? mam kodowstr?t u?y? by? set trueguild albo zmieni? gildie przez edit abilities(eab)

Co do zwiech... gra?em dzisiaj 3 h oko?o i nie by?o zwiechy. Gram w trybie czystego boostowania, mo?liwe, ?e jakie? aplikacje na moim dysku maj? destrukcyjny wp?yw na Gothic, mo?e antivirus, nie wiem...
  Forum: Mroczne Tajemnice · Post Preview: #12008 · Replies: 864 · Views: 510,340

Macio
Posted on: Dec 23 2010, 06:50 PM


Stra?nik
****

Group: Members
Posts: 213
Joined: 30-April 10
Member No.: 3,424


B??du nie ma ?adnego, po prostu jest zwiecha, nic si? nie da zrobi?, muzyka dalej leci, ctrl alt delete nic nie daje. Screena bym da?, ale nie za bardzo mam go jak zrobi? jak komputer si? ??cznie z gr? zwiesza.

Parametry:

Windows XP, 32 bity
Home Edition
Service Pack 3
Intel Core 2 Duo
3 GB RAM
GeForce 250 GTS

Wszystkie stery mam zainstalowane chocia?... stery od grafy musia?em instalowa? dwukrotnie(jaki? error) Tylko, ?e gra?em w to dzisiaj od rana, dopiero tak z 3 h temu zacz??y si? te cholerne zwiechy, gra?em te? tydzie? temu troch? by?o dobrze... wi?c nie wiem.
  Forum: Mroczne Tajemnice · Post Preview: #12006 · Replies: 864 · Views: 510,340

Macio
Posted on: Dec 23 2010, 06:31 PM


Stra?nik
****

Group: Members
Posts: 213
Joined: 30-April 10
Member No.: 3,424


Hm... witajcie to znowu ja. Otó? mam kolejny problem wagi pa?stwowej(sic!)

Niedawno wróci?em do MT o czym pisa?em i mam spory problem. Wcze?niej w przeci?gu 4 h Gothic si? zwiesi?. Raz czy tam dwa, ola?em poniewa? pomy?la?em, ?e takie s? prawa takiej gry na nowszym komputerze. Ale w ostatnim czasie zawiesi? si? 3 razy w przeci?gu 15 minut! Przebywam w starym obozie, mo?e to by? problem zwi?zany z lokacj??

Szuka?em w google, w FAQ te? co? jest, ?e mo?na spróbowa? reinstalla, ale je?li tak... wola?bym si? upewni?, ?e moje save games'y si? nie uszkodz?. ?e wystarczy je skopiowa? i potem wklei? do czystego folderu z save'ami.

Wersja 2.02, ?ci?gni?ty patch który ma sprawia?, ?e nie b?dzie wywala?.

Z tym, ?e zwiechy s? tego rodzaju, ?e nic nie mog? zrobi?, muzyk? dalej leci. Ale d?wi?ki mowy bohaterów ju? nie. Ctrl + alt + delete nie pomaga. Tylko reset.
  Forum: Mroczne Tajemnice · Post Preview: #12004 · Replies: 864 · Views: 510,340

9 Pages V   1 2 3 > » 

New Posts  New Replies
No New Posts  No New Replies
Hot topic  Hot Topic (New)
No new  Hot Topic (No New)
Poll  Poll (New)
No new votes  Poll (No New)
Closed  Locked Topic
Moved  Moved Topic
 

Lo-Fi Version Time is now: 23rd February 2020 - 02:04